رای به سایت :
195
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
سه شنبه 29 اسفند 1396 -

جلسه مسئولین صالحین پایگاهها با مسئول صالحین حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س
جلسه مسئولین صالحین پایگاهها با مسئول صالحین حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 01:35

مسئول صالحین حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س با مسئولین صالحین پایگاه های تابع جلسه ایی را جهت بررسی عملکرد ایشان در پایگاه ها منعقد نمود..