تاریخ : چهارشنبه 29 اسفند 23:00
کد خبر : 682730
سرویس خبری : پوستر
 

راه انداری رسانه قمر بنی هاشم در پیام رسان داخلی

گزارش تصویری

راه انداری رسانه قمر بنی هاشم در پیام رسان داخلی

با توجه به شعار امسال رسانه بنی هاشم در پیام رسان ایرانی ایتا هم کانالی افتتاح کرد

به گزارش قسم از حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ،

 

رسانه قمربنی هاشم

را در پیام رسان های زیر دنبال کنید

 

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ