تاریخ : شنبه 16 تير 18:00
کد خبر : 700652
سرویس خبری : پوستر
 

برگزاری جلسه ماهانه فرمانده محترم حوزه 329

پیش خبر/

برگزاری جلسه ماهانه فرمانده محترم حوزه 329

جلسه ماهانه شورای فرماندهی و فرماندهان پایگاه های تحت پوشش روز شنبه 16 تیر برگزار خواهد شدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ