رای به سایت :
24
محبوب
حوزه 332 حضرت معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 26 آذر 1397 -

25 تیر ماه  روز تامین اجتماعی
96.4.25
25 تیر ماه روز تامین اجتماعی
    تاریخ› دوشنبه 26 تير 1396 - 04:04

گرامی داشت روز 25 تیر ماه

تشکیل جلسه آموزشی پیرامون فعالیتهای سایبری پایگاهها
تشکیل جلسه آموزشی پیرامون فعالیتهای سایبری پایگاهها
    تاریخ› دوشنبه 25 مرداد 1395 - 15:37

مسئولین فاوا و سایبری 5 پایگاه حوزه 332 مالک اشتر در این جلسه آموزشی حضور یافتند.