پایگاه مقاومت بسیج شایسته
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
2
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 332 حضرت معصومه (س) ›› پایگاه مقاومت بسیج شایسته
0
محبوب  
رای به خبر :
پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل
calendar
تاریخ : 1396/08/09 - 17:17

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شایسته  حوزه 332 حضرت معصومه (س)  ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ،

ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ واژه. « ﭘﺪ. » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻓﺎع، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و واژه. « آﻓﻨﺪ. » ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻤﻠﻪ، ﯾﻮرش و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ. اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 12681
پریسا میریمطالب مرتبط